Výška stravného:

  1. Celodenná strava pre stravníka-dieťa MŠ bez dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

 

výška denného stravného limitu       2,10 € z toho:
desiata:                                            0,50 €
obed:                                                1,20 €
olovrant:                                           0,40 €

Mesačná zálohová platba je (20×2,10€)               42 €

 

  1. Celodenná strava s dotáciou štátu na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách (stravník-dieťa MŠ – predškolská dochádzka, hmotná núdza, životné minimum) je v sume 1,30 €/na deň. Výška príspevku, ktorý hradí zákonný zástupca dieťaťa  je 2,10€ 1,30€= 0,80  €/na deň

Mesačná zálohová platba je (20×0,80€)                16  €

Režijné náklady spojené so stravovaním hradí v plnej výške SMŠ Stella.

Príspevok na stravovanie dieťaťa, ktorý je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – §140 ods.10 školského zákona, uhrádza zákonný zástupca do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci na číslo účtu: SK34 7500 0000 0040 0790 4895. Pri platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.