Oznam o zápise detí do materskej školy

podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 Vyhlášky o materskej škole a vnútorného predpisu zriaďovateľa

Riaditeľstvo Súkromnej materskej školy Stella , Jarná 3168/13, Poprad oznamuje rodičom, že zápis detí do Súkromnej materskej školy Stella na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 15. marca do 15. apríla 2022 na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy Stella s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Do materskej školy sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne aj dieťa od dvoch rokov veku.

Prednostne sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje Súkromnú materskú školu Stella.

Rodičom rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí riaditeľka materskej školy doručí písomne do 15. júna 2022.

Formulár žiadosti a informácie o aktivitách Súkromnej materskej školy Stella, Jarná 3168/13, Poprad sú zverejnené na webovej adrese: www.smsstella.sk

V Poprade 09.02. 2022
Andrea Šuchaňová
riaditeľka