Oznam o zápise detí do materskej školy

podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole a vnútorného predpisu zriaďovateľa

Riaditeľstvo Súkromnej materskej školy Stella , Jarná 3168/13, Poprad oznamuje rodičom, že zápis detí do Súkromnej materskej školy Stella na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 01. mája do 31. mája 2023 na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy Stella s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Do materskej školy sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne aj dieťa od dvoch rokov veku.

Prednostne sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s pokračovaním v povinnom predprimárnom vzdelávaní a dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje Súkromnú materskú školu Stella.

Rodičom rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí riaditeľka materskej školy doručí v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) do 15. júna 2023.

Formulár žiadosti a informácie o aktivitách Súkromnej materskej školy Stella, Jarná 3168/13, Poprad sú zverejnené na webovej adrese: www.smsstella.sk

V Poprade 23.02. 2023
Andrea Šuchaňová
riaditeľka