Tanečný krúžok

Dieťa a hudba patria jednoznačne k sebe. Naša pani učiteľka Sonička na tanečnom krúžku spája tanec, spev, rytmizáciu, hru na rytmické nástroje a vedie deti k tomu, aby hudbu vnímali ako celok a prostredníctvom hudobných hier prežívali radosť a šťastie so svojimi kamarátmi. Na záver školského roka sa koná prehliadka hudobnej tvorivosti detí, ktorej sa venovali počas celého roka.

Škola v prírode

Každoročne organizujeme tematicky zamerané pobyty detí v škole v prírode, ktorých cieľom je nielen poznanie prírody a turistické vychádzky, ale predovšetkým rozvoj tvorivosti a fantázie. Sú vždy zdrojom mnohých zážitkov, spojenia dieťaťa s prírodou. Deti sú svedkami mnohých „zázrakov“, zažijú pocit spolupatričnosti, upevňujú sa tu priateľstvá, buduje sa ochota ponúknuť pomoc a práve tieto zážitky im ostanú na celý život.

Korčuľovanie

Mesto Poprad v súlade s koncepciou rozvoja športu v meste každoročne organizuje výučbou korčuľovania u detí v materských školách. Cieľom projektu je podpora aktívneho pohybu a športovania u detí. Naša škola túto aktivitu popradskej samosprávy víta a aktívne sa do nej zapája. Deti korčuľujú od decembra do marca /podľa poveternostných podmienok/ na ľadovej ploche pri Aréne Poprad.

Plavecký kurz

Rodičia detí zo staršej triedy môžu prihlásiť svoju ratolesť na polročný plavecký kurz /podľa záujmu aj celoročný/, ktorý zabezpečujeme prostredníctvom plaveckej školy Plaváček. Okrem plávania si deti posilnia imunitu saunovaním a naučia sa relaxovať pri masírovaní a aromaterapii.

Kurz lyžovania

Deťom zo staršej triedy ponúkame možnosť zúčastniť sa týždenného lyžiarskeho kurzu, kde ich naučia lyžovať naše pani učiteľky /sú držiteľkami oprávnenia na inštruktora lyžovania/ a krstná mama SMŠ Stella niekdajšia Československá reprezentantka v bežeckom lyžovaní Betka Havrančíková. Vaše deti si lyžovanie zamilujú.

Oboznamovanie s anglickým jazykom

Podľa záujmu rodičov ponúkame deťom možnosť naučiť sa angličtinu prirodzenou, zábavnou formou, kde stretnutia sú plné piesní a hier. Túto aktivitu v našej MŠ zastrešuje profesionálna jazyková škola Helen Doron, ktorá vyučuje angličtinu už deti od 3 mesiacov.

Športová príprava

Pohybové aktivity sú dôležité nielen pre telesný, ale aj duševný rozvoj dieťaťa. Pohyb dieťaťa má byť pestrý a hravý.  U detí sa prejavuje  prirodzená túžba po pohybe, a preto je na nás dospelých im to umožniť. OZ Kids Fun Academy ponúka celoročné všestranné pohybové aktivity na rozvoj a zdokonalenie pohybovej gramotnosti detí v MŠ. Športová príprava je určená pre deti vo veku od 2-6 rokov. Je realizovaná hravou, vekuprimeranou formou, rešpektujúc individuálne osobitosti každého dieťaťa pod vedení skúseného trénera. Jej cieľom je RADOSŤ Z POHYBU.