Zameranie školy

SMŠ Stella

Stella je súkromná materská škola v Poprade, ktorá poskytuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti predškolského veku od svojho založenia občianskym združením Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy Stella v roku 2005.
 
 

“Všetko, čo sa buduje preto, aby malo dlhú životnosť, musí mať hlavne pevné základy…”

Súkromná materská škola je dvojtriedne predškolské zariadenie pre 2.-6. ročné deti bližšie rodinnému typu s intímnejšou atmosférou a väčšími možnosťami individualizácie výchovy. Do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky je zaradená od roku 2006.

Jej ambíciou je nielen poskytnúť deťom útočište v čase rodičovskej pracovnej zaneprázdnenosti, ale najmä účinne podporiť rozvoj dieťaťa, doplniť rodičovskú výchovu o podnety, ktoré rodina deťom nemôže poskytnúť. Program školy je orientovaný na stimulovanie celkového tvorivého potenciálu, výchovu k tvorivosti so zameraním na rozvíjanie emocionálnej inteligencie a kvalitnú prípravu do prvého ročníka ZŠ. Výchova v našej SMŠ je orientovaná na rozvoj divergentného myslenia, ktoré vedie k viacerým alternatívnym riešeniam.

Zo strany učiteliek je realizovaná proaktívna výchova vyžadujúca od zverených detí aktívnu expresiu- vytváranie hypotéz a formulovanie myšlienok. Edukačná činnosť je uskutočňovaná v intenciách moderných pedagogicko- psychologických postupov, ale i klasických osvedčených odporúčaní s využitím aktivizujúcich a deti všestranne rozvíjajúcich metód, je postavená na prirodzených i zámerne navodených situáciách, v ktorých musia deti niečo riešiť, rozhodovať, posudzovať, robiť.