Na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1. 1. 2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako  podmienka  ich  účinnosti.   Novela by   mala  zabezpečiť  vyššiu  mieru  transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je škola sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Nová legislatíva zavádza vlastne ďalší kontrolný mechanizmus, pričom ide o vonkajšiu kontrolu zo strany občanov.

Novela zákona priniesla aj ďalšiu novú povinnosť – zverejňovanie objednávok a faktúr na webovom sídle našej organizácie a to do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia.

Nariadenie vlády SR č. 118 z 30. marca 2011 stanovilo v §2, že ak súhrnná hodnota tovarov a služieb na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 3 000 eur bez dane z pridanej hodnoty, objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby sa nezverejňujú.

Aktualizačné vzdelávanie v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • 17.09.2019 – Pedagogicko-organizačné pokyny a zákon č. 138/2019 Z. z.
  • 10.02.2020 – Etický kódex a pracovný čas
  • 28.10.2020 – COVID-19 a iné právne predpisy súvisiace s predprimárnym vzdelávaním
  • 16.02.2021- Dištančné vzdelávanie a e-learning počas pandémie COVID 19

Súkromná materská škola Stella sa zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Bližšie informácie o projekte: https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

Webová stránka ESF: https://www.esf.gov.sk

Srostredkovateľský orgán (SO): http://www.minv.gov.sk/