Funkčné obdobie:

18. 12. 2020 – 17. 12. 2024

Zloženie rady školy:

Predseda:
Naďa Nevlazlová Luhová, zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:
Marcela Ondrušová, zástupca nepedagogických zamestnancov
Ing. Henrieta Eliaš, zástupca zákonných zástupcov detí
Mgr. Kristína Šimková, zástupca zákonných zástupcov detí
Ing. Roman Svitaň, delegovaný zástupca zriaďovateľa