Kvalitná príprava na vstup do ZŠ

Kvalita predprimárneho vzdelávania je priamo úmerná kvalite realizácie Školského vzdelávacieho programu /ŠkVP/. ŠkVP SMŠ Stella pod názvom „Cez rozprávky do školy“ umožňuje jeho tvorivú aplikáciu pre všetky vekové skupiny deti. Jedná sa o otvorený dokument s možnosťou jeho ďalšieho flexibilného dotvárania a modifikovania, poskytujúci učiteľkám veľký priestor pre ich tvorivosť. Systematický prístup k plneniu úloh vedie k získaniu kognitívnych kompetencií dieťaťa, ktoré sú nevyhnutným predpokladom školskej pripravenosti, komunikačných, ale aj sociálnych a osobnostných kompetencií detí.

ŠkVP „Cez rozprávky do školy“ obsahuje desať hlavných rozprávok, ktorých dôsledná príprava zo strany pedagógov vedie ku väčším celkom – projektom, so zaujímavou témou, v ktorej sa plnia úlohy realizáciou zážitkového učenia a iných zaujímavých činností zaradených v logickej postupnosti. Záleží práve od majstrovstva učiteľky ako si bude voliť jednotlivé úlohy, ako ich usporiada. Učiteľka je facilitátorom, vytvára podmienky, volí metódy, didaktické prostriedky, vedie ku aktivite, experimentovaniu detí.
Obsah učenia sa v predprimárnej edukácii napĺňa prostredníctvom hry. Priamo v hre sa realizujú úlohy a výber hier je oblasťou, v ktorej sa naplno prejaví kreativita učiteľa.