“Investícia do detí dnes znamená zisk v budúcnosti…”

KEDY?

od pondelka do piatku
od 6,30 – 17,00 hod.
Babysitting – možnosť využitia programu mimo pracovnej doby /nutné dohodnúť vopred/
Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov:
– potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,
– dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj
– čerpania dovolenky zamestnancov.

V SMŠ Stella je každoročne prevádzka prerušená od 1.augusta- 31. augusta.

KOĽKO?

Výška školného na dieťa od troch rokov je 170,- EUR mesačne
Výška školného na dieťa do troch rokov je 270,- EUR mesačne
Stravné hradené rodičmi – 42,- EUR mesačne
Režijné náklady na stravu pre deti hradí škola.

Poplatok za školné a stravné uhrádza zákonný zástupca do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci na čísla účtov:

školné:   SK81 7500 0000 0040 1156 7836

stravné: SK34 7500 0000 0040 0790 4895

Pri platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.